602 556 234

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25.5. 2018 (dále jen „Nařízení”) a souvisejícími právními předpisy.

Společnost OxyTherapy s.r.o je správcem osobních údajů, zajišťující ochránu osobních údajů a soukromí návštěvníků výše uvedených webových stránek. Společnost OxyTherapy s.r.o zaručuje svým zákazníkům důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pokud je osoba vznášející dotaz na těchto stránkách vyzvána k souhlasu se zpracováním osobních údajů, uděluje tímto společnosti OxyTherapy s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní email, kontaktní telefon apod). Tyto údaje jsou zpracovávány jen a pouze za účelem zpracování nabídky služeb zákazníkovi (oprávněný zájem a plnění smlouvy). Údaje budou uloženy správcem po dobu 10let nebo po dobu platnosti smlouvy v případě, že bude uzavřena. Tyto osobní údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně a budou zabezpečeny před zneužitím odpovídajícími prostředky. Osobní údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování. Zákazník má právo být zapomenut, být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o něm má, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu, žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování a aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu.

Případné dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 602 556 234 nebo prostřednictvím e-mailu: info@oxytherapy.eu

Máte právo kdykoli odvolat, opravit či upraavit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: info@oxytherapy.eu.

OxyTherapy s.r.o